آدرس مراکز آموزشی وتوانمندسازی حمایت ۱و۲

 

????????????????????????????????????

آدرس مراکز آموزشی وتوانمندسازی ویژه خانواده مددجویان:

حمایت ۱:اتوبان فرودگاه ،حصه شمالی ،زیرگذردوم سالن مطالعه حصه

حمایت ۲)خیابان کهندژ،خیابان امام رضا،خیابان شهدا،سالن مطالعه کیمیا

????????????????????????????????????

DSC_0130