آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مالی

 

Copy of butterfly-on-hands

توسط خواهر وبرادر خیر با پرداخت ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعداد ۸ نفر زندانی آزاد گردیدند.