آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

 

images (2)

درسال گذشته توسط انجمن باکمک خیرین نیک اندیش تعداد ۲۴ نفراززندانیان جرائم غیرعمد باپرداخت بدهی از زندان آزاد گردیده اند.