آموزش واشتغال

WP_20151021_002 باتلاش وهمت خیرین اصفهانی درمنطقه حصه جهت خانواده مددجویان انجمن حمایت اززندانیان اصفهان کارگاه نذر اشتغال افتتاح گردید.

WP_20151021_007                               WP_20151021_010