آموزش وبافت تابلوفرش ویژه خانواده مددجویان

download 10

خانواده های محترم مددجویان که تمایل به یادگیری ،آموزش وبافت تابلو فرش دارند جهت منبع درآمد ،درخواست خودرابصورت کتبی ازاول اسفندماه به مدت ۱۵ روز به دفترانجمن حمایت اززندانیان اصفهان ارائه نمایند .

                                                              download                                                                                                                                                                    images