ابقاء “دائی” در سمت مدیرعامل انجمن برای سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی انجمن، با رأی تمامی اعضای هیئت مدیره مسعود دائی برای سال آینده در سمت مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان اصفهان باقی ماند. در این جلسه دائی با اشاره به برنامه های پیش روی انجمن در جهت اشتغال زندانیان و حمایت خانواده های آنها، سال آینده را برای برنامه های انجمن رو به جلو پیش بینی کرد.