اساسنامه

تعریف :

ماده ۱(اصلاحی ۲۶/۳/۶۲ شورایعالی قضایی ):انجمن حمایت زندانیان انجمنی است باشرکت مسئولان ومعتمدان به شرح مواد بعد درمقرهردادگاه عمومی ،دادگاه شهرستان ودادگاه بخش مستقل (درصورت وجود زندان )تشکیل میشود.انجمن مؤسسه ای غیرانتفاعی ودارای شخصیت حقوقی است .نظارت برکار،تشکیل وانحلال وتعیین خط مشی وصدور احکام وهماهنگی امورانجمن ها درسطح کشور برعهده اداره کل اقدامیت تأمینی وتربیتی کشور است .

***

اهداف :

ماده ۲: انجمن درجهت کمک به زندانیان وخانواده آنان ونوپروری واصلاح زندانیان وهمکاری بازندان ها ومؤسسات تأمینی وتربیتی ومراکز مراقبت پس ازخروج زندانیان فعالیت واقدام مینماید .

***

وظایف :

ماده ۳:انجمن به هراقدام وعملی که اهداف انجمن ایجاب کند موظف است ،ازجمله موارد زیر :

الف :کمک به خانواده زندانیان

ب)بازسازی شخصیت واصلاح وارشاد زندانیان

ج)کمک درجهت آموزش حرفه ای به زندانیان

د)کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی باتهیه فرصت های شغلی یاکمک مالی

ھ)مساعدت دربهبود وضع بهداشت ودرمان ،ترغیب وتشویق فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی ،حرفه ای وآموزشی زندانها. انجمن خدمات خود را به کلیه زندانها ،کانون های اصلاح وتربیت اطفال بزهکار،مراکز مراقبت پس ازخروج زندانیان بزرگسال واطفال بزهکار ودیگر مؤسسات تأمینی وتربیتی که وجود دارند یا بعداًایجاد میشوند ونیز به کسانی که دراین زندانها ومؤسسات نکه داری میشوند وبه خانواده آنها ارائه خواهد کرد.

و-استفاده ازخدمات اطباء،مددکاران ،مهندسین ،آموزگاران وصاحبان تخصص وحرفه وفن در جهت بهبود وضع زندانیان وپرداخت پاداش خرید خدمت به آنها

ز)تلاش برای افزایش درآمد انجمن با فعالیت اقتصادی وانتفاعی وجلب کمک اشخاص ومؤسسات حقوقی وحقیقی ودولت

ح)تهیه طرح ها وپیشنهادهایی درزمینه بهبود وضع زندان ومؤسسات تأمینی وتربیتی باایجاد مؤسسات جدید وتسلیم طرح ها به مسئولان مربوط.

ط-همکاری بامؤسسات علمی وتحقیقی که درزمینه زندانها وبزهکاری ومسائل مربوط به آن فعالیت وتحقیق می کنند واستفاده از نتایج کاروپیشنهادهای این مؤسسات

***

اختیارات :

ماده ۴)انجمن میتواند درموارد زیراقدام کند :

۱)همکاری بامسئولان زندان وجلب مساعدت مؤسسات کشور درمورد درمان زندانیانی که دچارناهنجاری های مغزی وروانی هستند .

۲)انجام فعالیتهای عام المنفعه ،خیریه ،اقتصادی واقدامات اداری درجهت انجام وظایفی که به موجب این اساسنامه ودیگر مقررات مربوط به عهده انجمن است .

۳)اعلام نظر مشورتی به مسئولان زندان درمورد حسن اداره زندانها ،مؤسسات تأمینی وتربیتی ومؤسسات وابسته به آنها یادرمورد زندانیان یاخانواده آنان ودرهرموردی که بازندانیان وخانواده آنان ارتباط یابد .

***

سرمایه :

ماده ۵)سرمایه انجمن تشکیل میشود از :

الف –کمک های اشخاص حقیقی یاحقوقی یادولت

ب)عواید حاصل به موجب مقررات خاص ازقبیل عوارض

ج)عواید حاصل ازفعالیتهای اقتصادی انجمن.

ماده ۶)درآمدها وهزینه های انجمن باید طبق اصول حسابداری دقیقاًدردفاترقانونی وارد وطبق اصول کلی حسابداری ومقررات اساسنامه ومقرراتی که ازمراجع مسئول ابلاغ میشود ،هزینه شود.

ماده ۷)سال مالی از اول فروردین ماه هرسال شروع وبه آخراسفندماه ختم میشود ،مگردرسال اول تأسیس انجمن که ابتدای سال مالی تاریخ تأسیس انجمن است.ترازنامه هرسال باید تاآخراردیبهشت تهیه وبه اداره کل اقدامات تأمینی وتربیتی ونیزبازرسان انجمن ارسال شود.

ماده ۸)خدمات هیأت مدیره افتخاری ورایگان است.

***

تشکیلات :

ماده ۹)ارکان انجمن عبارتند از:

۱)اعضاء

۲)مجمع عمومی اعضاء

۳)هیأت مدیره

۴)مدیرعامل وقائم مقام او

۵)بازرسان

***

اعضاء :

ماده ۱۰)انجمن دارای اعضایی است که به انتخاب دادستان شهرستان یا عمومی (دادستان عمومی وانقلاب )تعیین میشوند.وظیفه اعضاءمساعدت مادی ومعنوی به انجمن است .عضویت اعضاء افتخاری است وهیچ گونه معرفی نامه یاکارت عضویت برای اعضاء صادرنخواهد شد .

***

وظایف واختیارات مجمع عمومی :

ماده ۱۱)مجمع عمومی باشرک اعضاءبه دعوت دادستان هرساله درهفته آخر اردیبهشت ماه تشکیل میشود.

۱)استماع گزارش هیأت مدیره

۲)پیشنهاد طرق بهبود وضع زندان

۳)تعیین دونفربازرس ازبین اعضاءومعرفی آنان به هیأت مدیره

***

هیأت مدیره :

ماده ۱۲(اصلاحیه ۱۳۶۸ رییس قوه قضاییه ) هیأت مدیره از افراد زیرتشکیل میشود:

دادستان عمومی وانقلاب اسلامی ،مدیرکل سازمان زندانها ،فرماندار،رییس زندان وسه نفرمعتمد که از بین اشخاص متقی وموجه وخیرمحل باپیشنهاد مدیرکل سازمان زندانها وتأیید ریاست سازمان انتخاب میشوند.

ماده ۱۳ (اصلاحیه ۱۳۶۸ رییس قوه قضاییه )هیأت مدیره درتهران ازاشخاص زیرتشکیل میشود :

نماینده دادستان کل کشور ،دادستان عمومی وانقلاب اسلامی تهران ،رییس سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور وسه نفرمعتمد به انتخاب رییس سازمان زندانهای کشور

ماده ۱۴)جلسات هیأت مدیره باشرکت اکثریت اعضاءرسمیت دارد وتصمیمات بارأی اکثریت عده حاضر معتبر است .

ماده ۱۵)مدت خدمت هیأت مدیره دوسال است .هیأت مدیره تاتعیین وشروع به کار هیأت مدیره جدید کماکان وظایف خود راانجام خواهد داد.

ماده ۱۶)وظایف هیأت مدیره به شرح زیراست :

الف )انتخاب یک نفر رییس ،یک نفرنایب رییس ،یک نفرخزانه دار،یک نفربازرس ازمیان اعضای هیأت مدیره

ب)انتخاب یک نفرمدیرعامل ازمیان اعضاءیاخارج ودرصورت لزوم انتخاب یک نفرقائم مقام مدیرعامل

ج)تهیه اساسنامه وآیین نامه وطرح های لازم جهت اداره موسسات وابسته اعم ازموسسات موجود یادرحال احداث وارسال آن به دفتر اقدامات تأمینی جهت تصویب ازطریق شورای عالی قضایی (طبق قانون اختیارات ووظائف رییس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ اختیارات ووظایف شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه محول شده است .)

د-رسیدگی به وضع زندانیان وکمک به آنها

ھ)احیای اخلاقی وبازسازی شخصیت وارشاد واصلاح زندانیان

و-ایجاد کاروکارگاه وفرصت های اشتغال برای زندانیان درمدت حبس وپس از آن یاهرنوع کمک واقدام که ایجاب نماید .

ز-مساعدت درسوادآموزی ،حرفه آموزی ،ورزش ،تبلیغات فرهنگی ودینی

ح-مساعدت به خانواده زندانیان وسعی درارشاد وتوان بخشی آنان برای زندگی سالم ومستقل

ط_مساعدت دربهداشت وبهسازی محیط زندان وتأمین وسایل بهداشت ودرمان

ی –همکاری محققان ومؤسسات پژوهشی درزمینه های جرم شناسی وعلم اداره زندان ها ونظایراینها

ک- پیشنهاد طرح ها وراه حل هادرزمینه بهبود اداره زندانها واصلاح واشتغال زندانیان به مسئولان

ل-تشکیل جلسات برای رسیدگی وانجام وظایف که باید کمترازیک بار درماه نباشد.

ماده ۱۷:اختیارات هیأت مدیره :

۱)واگذاری قسمتی ازاختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل

۲)استفاده ازخدمات مددکاران وتصویب پاداش خرید خدمت آنها واعزام مددکاران به زندانها ومؤسسات تأمینی وتربیتی ومراقبتی

۳)دعوت ازمطلعین وکارشناسان برای بررسی مسائل باحضور درهیأت مدیره واظهارنظر یه وپرداخت دستمزد وحق رفت وآمد یاپاداش خرید خدمت آنها.

۴)استمداد ازمؤسسات دولتی وغیردولتی برای انجام وظایف انجمن مانند بیمه زندانیان وخانواده آنان ،اعلام مورد به زندان(ودرتهران به شورای سرپرستی )برای تعقیب وبهره برداری ازنتیجه اقدامات .(باتوجه به قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور به سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور مصوب ۶/۱۱/۶۴ وظیفه شورای سرپرستی به سازمان زندانها محول شده است .)

۵-اعطای مأموریت به عضو یاجمعی ازاعضای خود برای انجام وظایف مقرر یا انجام بررسی وتحقیق واعلام نتیجه به هیأت مدیره .

۶)تصویب میزان دستمزد ویاپاداش خدمت به کارکنان دفتری واداری وفنی ومدیرعامل وقائم مقام وی ومددکاران اجتماعی

***

مدیرعامل :

ماده ۱۸-مدت خدمت مدیریت عامل یکسال مالی است .سمت مدیرعامل باپایان دوره هیأت مدیره پایان می یابد.

ماده ۱۹)وظایف مدیرعامل :

۱)اداره کلیه امور اجرایی واداری انجمن وهراقدامی که به موجب این آیین نامه ومقررات کشور باید انجام گیرد.

۲)اجرای مصوبات هیأت مدیره

۳)تهیه پیشنهادها وطرح ها وراه حل ها برای مشکلات وانجام وظایف انجمن

۴)مراجعه وحضور درمراجع قضایی واداری وجوابگویی ازطرف انجمن

۵)امضای چک ها ،اسناد تعهد آور،اسنادرسمی ،مکاتبات وقراردادها طبق مقررات این آیین نامه راساًونیزبه وکالت ازطرف هیأت مدیره درصورت تفویض اختیار

۶)تشکیل جلسات هیأت مدیره وتعیین دستورکارجلسات وتنظیم صورت جلسات هیأت مدیره

۷)ارسال ترازنامه مالی انجمن وگزارش اقدامات انجام شده به اداره کل اقدامات تأمینی وتربیتی

۸)کوشش برای افزایش درآمد انجمن وافزایش خدمات انجمن

ماده ۲۰-اختیارات مدیرعامل :

الف )تعیین سمت وتقسیم کارکارکنان انجمن

ب)دعوت جلسات عادی وفوق العاده هیأت مدیره

ج)دعوت کارشناسان وجلب نظر متخصصین به منظور بررسیهای تحقیقی وتهیه طرح ها وپیشنهادها

ماده ۲۱-قائم مقام مدیرعامل درغیاب مدیرعامل باوظایف واختیارات اوانجمن رااداره میکند.

***

بازرسان :

ماده ۲۲-مجمع عمومی ازمیان اعضاءدونفربازرس انتخاب وبه هیأت مدیره معرفی می نماید .

بازرس یابازرسان موظفند منفرداًومجتمعاًبابررسی مصوبات واقدامات هیأت مدیره وترازنامه انجمن گزارش خود رابه هیأت مدیره ومجمع عمومی واداره کل اقدامات تأمینی وتربیتی تسلیم نمایند.

***

انحلال :

ماده ۲۳ انجمن به تقاضای اداره کل اقدامات تأمینی وتربیتی باذکر مورد وتصویب شورای سرپرستی سازمان ها وامور تأمینی وتربیتی کشور(سازمان زندانهاو اقدامات تأمینی وتربیتی کشور)منحل میشود.اعلام انحلال وترتیب تحویل وتحول اسناد واموال وپرسنل واداره تأسیسات واموال برعهده اداره مذکوراست .

درتقاضای انحلال دلایل وجهات آن باید به طورصریح ومستند به شورای سرپرستی (سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور )اعلام شود.

ماده ۲۴-درصورت اعلام انحلال انجمن هیأت مدیره ومدیرعامل وکارکنان واعضای انجمن ازهرگونه فعالیت وتصرف درامورواموال واسناد ممنوعند،مستنکف طبق مقررات کیفری تحت تعقیب قرارخواهد گرفت .

ماده ۲۵)درصورت اعلام انحلال انجمن ،اداره کل اقدامات تأمینی وتربیتی می تواند اداره امور انجمن راموقتاًتاتشکیل هیأت مدیره جدید به عهده دادستان شهرستان یارییس دادگستری یافرماندارمحل واگذارنماید.در این صورت نماینده مذکور دارای کلیه وظایف واختیارات انجمن وارکان آن خواهد بود.

ماده ۲۶ موارد انحلال انجمن ها به شرح ذیراست :

الف-به حکم قانون

ب)حکم مرجع قضایی صالح

ج)تخطی انجمن ازحدود وظایف خود ودخالت درامور اجرایی دیگر سازمانها

د)عدم ترتیب دفاتررسمی مالی وعدم ارسال ترازنامه سالیانه تایک ماه پس ازاعلام کتبی اداره کل اقدامات تأمینی وتربیتی

ھ)درصورتی که دوسوم اعضای هیأت مدیره فوت یا استعفا کنند یابه هرعلت فاقد سمت شوند.

ماده ۲۷)درصورتی که بازرسان منتخب مجمع عمومی فوت کرده یا استعفا کنند ویا به هرعلت فاقد سمت شوند هیأت مدیره یامدیرعامل بادعوت مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تجدید انتخاب بازرس یابازرسان مورد نظر اقدام می نماید.

ماده ۲۸-درصورتی که مدیرعامل یایکی ازاعضای هیأت مدیره فوت یااستعفا کرده یابه هرعلت فاقد سمت شوند طبق مقررات این آیین نامه شخص یا اشخاص دیگری به جای آنان انتخاب میشوند.

ماده ۲۹)این اساسنامه بارعایت موارد مندرج درماده ۲ قانون مدنی لازم الاجرااست .

اساسنامه انجمن حمایت زندانیان مرکز مصوب ۲۲/۲/۱۳۳۶ هیأت وزیران ودیگر مقررات مغایر بااین اساسنامه ملغی است .آیین نامه داخلی انجمن از طرف اداره کل اقدامات تأمینی وتربیتی تهیه وپس از تصویب شورایعالی قضایی (رییس قوه قضاییه )به اجرادرخواهدآمد.

ماده ۳۰)این اساسنامه در۳۰ ماده ویک تبصره درتاریخ یازدهم اسفندماه ۱۳۶۰ دراجلاس ۲۱۸ به استناد لایحه قانونی الحاقی به ماده ۱ قانون واگذاری اداره امور زندانها واصلاحیه آن دادگستری به تصویب شورای عالی قضایی رسید.