اسکان مسافران نوروزی درباغ تفریحی فرهنگی فدک توسط انجمن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن حمایت اززندانیان اصفهان، این انجمن باقراردادن کانکس درباغ تفریحی فرهنگی فدک واقع دربلوارفرزانگان میزبان مسافران نوروزی بود.

مباشری مدیرعامل انجمن گفت :باتوجه به راه اندازی وساخت کانکس تاشو برای اولین باردرایران توسط کارگاه انجمن حمایت اززندانیان  ، درفروردین ماه ۹۷ باحمایت شهرداری اصفهان تعداد ۲۷ کانکس جهت امنیت ،رفاه وآسایش مسافران نوروزی درباغ فدک مستقرگردید که این امربااستقبال مسافران نوروزی همراه بود .لازم به ذکر است باغ فدک تنها کمپ گردشگری کلانشهراصفهان محسوب میشود.