بازدید مدیر کل زندانهای استان اصفهان از خانواده زندانیان

به گزارش روابط عمومی انجمن، مدیرکل زندانهای استان اصفهان از خانواده زندانیان بی بضاعت بازدید کردند. مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان در این بازدید ایشان را همراهی کردند. ضیایی فرد در گفتگو با خانواده زندانیان ضمن تفقد از ایشان، خانواده زندانیان را به کار و حضور در عرصه های اجتماعی تشویق کردند. وی با آرزوی آزادی برای زندانیان، خانواده های آنها را به صبر در برابر سختی های پیش رو دعوت کرده و ادامه تحصیل فرزندان زندانیان را عامل مهمی برای دوری آنها از معضلات اجتماعی دانستند.

دائی نیز در این بازدید خانواده زندانیان را به شرکت در کلاسهای آموزشی برگزار شده توسط انجمن تشویق کرد و گفت: توانمند شدن خانواده های زندانیان باعث ایجاد درآمد پایدار برای آنها می شود و این مورد عامل مهمی برای بازگشت اعتماد به نفس از دست رفته آنهاست.