بازدید مسئول امور بانوان استانداری از کارگاه آموزشی انجمن حمایت

به گزارش روابط عمومی انجمن،دکتر فضلی مسئول امور بانوان استانداری اصفهان از کارگاه کارآفرینی ویژه خانواده زندانیان بازدید کردند. در این بازدید که در مرکز تخصصی بانوان آفتاب انجام شد، خانواده زندانیان برای جذب در بازار کار به کارآفرینان استان معرفی شدند. خانم ها گوهریان و کاردان که از کارآفرینان موفق اصفهان هستند در این بازدید حضور داشتند.