برگزاری کارگاه آموزشی درست کردن “گز” ویژه خانواده زندانیان

به گزارش روابط عمومی انجمن، کارگاه آموزشی یک روزه درست کردن “گز” در مرکز آموزشی انجمن حمایت برگزار شد. این کارگاه در راستای توانمندسازی و اشتغال خانواده زندانیان و توسط سرکار خانم نصر برگزار گردید.