تحویل ۲۰۰۰ بن ویژه ماه مبارک رمضان به خانواده زندانیان

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت، در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸ تعداد ۲۰۰۰ بن ویژه سبد کالای خانوار به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان

به خانواده های زندانیان تحویل گردید.