توزیع ۱۲۴۸ عدد بسته مربا بین خانواده مددجویان (اهدایی توسط خیر)

 

مربا

درتاریخ ۹۳/۱۲/۱۷  در محل دفترانجمن حمایت ۱۲۴۸ عدد بسته مربا (اهدایی خیر ) بین خانواده مددجویان توزیع گردید.