توزیع ۲۲۲۰ بن ارزاق ویژه ماه رمضان

همزمان بافرارسیدن ماه مبارک رمضان ۲۲۲۰ بن ارزاق بین خانواده زندانیان نیازمند توزیع گردید.

DSC00152      DSC00159  DSC00158 DSC00156