تکمیل سالن ملاقات حضوری در زندان مرکزی به همت انجمن حمایت