شماره حساب

                  ban

 

بانک ملی (شعبه دادگستری اصفهان)               ۰۲۰۱۱۳۷۵۷۷۰۰۸

بانک ملی (شعبه دادگستری اصفهان)               ۵۹۵۹

شماره کارت                                           ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۳۳۴۶۹