فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) درخصوص خانواده زندانیان

images 21)

 حضرت امام خمینی (ره) درفرمانی به مناسبت چگونگی رفتار باخانوده های معدومین :

… امید است خانواده این اشخاص دردامان اسلام وملت اسلامی بارفاه زندگی کنند وسعادت خویش رادردنیا وآخرت تأمین نمایند.