فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص زندان وخانواده زندانیان

download (8)

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبرمعظم انقلاب دردیدار مسئولان عالی قوه قضاییه :

… مجموعاًزندان یک پدیده نامطلوب است ، مشکلات زندان ،تبعات زندان ،تبعاتی که برای خود زندانی پیش می آید ،تبعاتی که برای خانواده ها پیش می آید،تبعاتی که برای محیط کارپیش می آید.بنابراین سیاست قوه ی قضائیه رااین قراربدهید ودنبال کنید ؛ فکرکنید ،راه پیدا کنید ،علاج جویانه ؛ یکی باید این باشد که مسئله ی زندان حل شود ،هم ازجهت اینکه جنبه مجازاتی زندان تبدیل نشود به یک شی ء دیگر ؛دوم اینکه هرچه ممکن است ،مجازات زندان کاهش پیداکند وتبدیل بشود به مجازاتهای دیگرتاتبعات زندان دامنگیر جامعه نشود.