ماه میهمانی خدا برشمامبارک

خدایاسحربه میهمانی تومی آیم

دوست دارم افطارکه شدبتوانم میهمانان تورامیهمان کنم

خدایا نیت کرده ام این ماه به شکرانه سلامتی وتوفیق روزه داری سفره افطارم میهمانانش فرزندان بی گناه خانواده های زندانیان باشند.

 

ماه مهمانی خدا