مرمت خانه زندانی بی بضاعت توسط انجمن حمایت زندانیان

به گزارش روابط عمومی و در پی بازدید مدیرکل زندانهای استان از منزل خانواده تحت پوشش انجمن، سقف خانه ایشان مرمت شد. دائی، مدیرعامل انجمن گفت زمینه سازی و ایجاد محیطی آرام برای خانواده زندانیان بی بضاعت از برنامه های انجمن بوده و شناسایی این خانواده ها در بازدیدهای حضوری انجام می شود. وی از خیرین اصفهانی برای همراهی در این کار دعوت کرد و گفت: هرچه میزان مشارکت خیرین بیشتر باشد میتوانیم خدمات بیشتری را برای خانواده های زندانیان بی بضاعت ارائه دهیم.