واریزی مستمری ماهیانه به حساب سرپرست خانواده زندانیان

به گزارش روابط عمومی انجمن مستمری خانواده زندانیان به حساب سرپرستان خانواده واریز شد.