کلاس آموزش عروسک بافی در مرکز آموزش انجمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن و به همت واحد آموزش، کلاس آموزش عروسک بافی در مرکز آموزش زینبیه برگزار گردید. در این کلاس که توسط خانم بیگدلی برگزار شد شیوه بافت عروسک های کاموایی به خانواده زندانیان آموزش داده شد. در پایان کلاس هنرجویان توانستند با کمک آموزش های انجام شده عروسک های کاموایی را آماده کنند.