آموزش واشتغال

 باتلاش وهمت خیرین اصفهانی درمنطقه حصه جهت خانواده مددجویان انجمن حمایت اززندانیان اصفهان کارگاه نذر اشتغال افتتاح گردید.                                

Read more