ماه میهمانی خدا برشمامبارک

خدایاسحربه میهمانی تومی آیم دوست دارم افطارکه شدبتوانم میهمانان تورامیهمان کنم خدایا نیت کرده ام این ماه به شکرانه سلامتی وتوفیق روزه داری سفره افطارم میهمانانش فرزندان بی گناه خانواده های زندانیان باشند.  

Read more

خانواده زندانی مجرم نیست ،نیازمندحمایت است

دررویای کودکانه ام میدانی چه میگذرد هرشب ،ازقاب عکس بیرون می آید چرخی درخانه میزند ،کنارتختم می نشیند. دلشوره هایم راازروی موهایم کنارمی زند! اشک هایم راپاک می کند! نمی گویم گرسنه ام ،نگرانم ،لباسم پروصله است دفتری برای مشق فرداندارم ودوباره دررویایم به قاب ،برمیگردد می دانم … پدرم چه دربند ،چه درقاب همیشه دلواپس من است …!   […]

Read more

آدرس مراکز آموزشی وتوانمندسازی حمایت ۱و۲

  آدرس مراکز آموزشی وتوانمندسازی ویژه خانواده مددجویان: حمایت ۱:اتوبان فرودگاه ،حصه شمالی ،زیرگذردوم سالن مطالعه حصه حمایت ۲)خیابان کهندژ،خیابان امام رضا،خیابان شهدا،سالن مطالعه کیمیا

Read more

ارائه خدمات دندانپزشکی

  باتوجه به تنظیم تفاهم نامه فی مابین انجمن حمایت باکلینیک دندانپزشکی مارال با ۵۰% تخفیف ازامکانات ویژه آن بامعرفی نامه ازانجمن حمایت استفاده نمایید.

Read more
1 2 3 4 5 7